Byggearbejdet

Hvad skal der bygges og indhentes penge til?

Idræts- og aktivitetshus  Eksist. hal Brutto: 1578 m²

Den eksist. hal skal renoveres og bygges lidt om, så det kommer til at passe til det nye byggeri og de fremtidige faciliteter. Det store foyer område og 1. salen skal have nyt gulv, der skal fjernes nogle vægge, nye vinduer/skydedøre ud mod parkeringspladsen og de gamle skydebaner skal renoveres, så den kan bruges i forenings øjemed.
Det gamle køkken fjernes og der laves her informationsdisk + personale faciliteter/kontor/butik.
På 1. sal skal der sættes glas vægge og døre op ind til det, der skal være træningscenter og danse/yoga rum.
Ombygning af værelser – med eget bad og toilet

Skytte- og forsamlingshus  Ny bygning, Brutto: 182 m², 200 m rør: 3000 m²

Den nye bygning skal bygges op med kælderplan: Adgang til 200 m skydebaner, Standpladser og forrum.
Stueplanen skal have et produktionskøkken, Caféområde, toiletter, depoter osv. elevator + nedgang til 200 m banerne + adgang til 1. sal og tagterrassen.
Ligeledes vil der være sluse / våbenhåndteringsrum, standpladser + 15,25,50 m baner, Hal til IPSC og garage, depot, lager.
På 1. sals plan kommer der undervisning, mødelokaler, forsamlingslokaler, toiletter, depoter og en tagterrasse.

Bypark/landskabspark

På de grønne arealer skal der bygges et udendørs skydeanlæg, motionssti/biathlon 750 m, en markedsplads, hvor der kan holdes loppemarkeder, laves fremvisninger, holdes byfest og mindre kræmmermarkeder. Der skal også bygges en modelbilbane, modelflyveplads og parkeringer til 400 biler.

Landskabsplan Beskrivelse

Ankomstarealer

Parkering 208 P-pladser + (141 flex P-pladser) som udgør i alt 349 P-pladser. Ekstra pladser kan evt. findes på genbrugs og servicepladsen.
Parkeringsarealerne er holdt længst mod Ventedgårdsvej. Beplantningen langs med vejen åbnes op for indkig til området. Færdslen er ensrettet med nuværende indkørsel og ny udkørsel længere mod nord. Mulighed for en af- og pålæsningsbane ved hovedindgang og en af- og pålæsningsbane samt P for busser.

Flexparkering: Ved større arrangementer og ved stort pres på parkeringsarealerne er det muligt at inddrage den nuværende parkeringsplads syd for hallen til parkering. Et stort grønt område længst mod nord kan ligeledes inddrages når det ikke er i brug til parkering vil det være en stor grøn flade omkranset af beplantning, hvor der kan spilles bold eller laves andre pladskrævende aktiviteter.

Ankomsttorv: Mellem den nye bygning og den eksisterende bygning opstår et ankomsttorv, der leder frem til hovedindgangen. Her er cykelparkering.

Nærområder
Gårdhaven har en central funktion i forhold til bygningen. Her er adgang fra både tagterrasse, café, mellembygning, omklædningsfløjen og fra svalegang/lejligheder.Gårdhaven fungerer som en udendørs café og som udgangspunkt for bevægelse videre ud i området.

Aktivitetsplads
Ved siden af gårdhaven ligger en aktivitetsplads med tæt forbindelse til omklædning. Her er der mulighed for fx basketball, klatring osv. Der er også herfra Biathlon-ruten starter.

Allé
Fra gårdhaven og aktivitetspladsen fører en beplantningsallé ned til de grønne arealer og samtidig skaber den en afgrænsning af genbrugs- og servicepladsen på den ene side og den åbne plads på den anden side. Alléen er indrettet med lange bænke.

Genbrugs- og serviceplads
Pladsen nord for loppehallen forbliver et service-areal med mulighed for at parkering når det er nødvendigt. Da området samtidig er en forplads for rc-bilbanen pakkes skrald og oplagring væk i en skraldegård med passage hele vejen rundt om.

Åben plads
Mellem gårdhave/aktivitetsplads og den store markedsplads ligger et åbent område, der indrettes med et tribune-anlæg foran mobilmasten/småbygningerne. Det bliver en plads til udendørs arrangementer, forsamlinger osv.

Markedsplads
Langs med skyde-hallen etableres den store markedsplads. Områderne til stadepladser o.l. er grønne græsflader med veje imellem. Hallen indgår i markedspladsen, når de store porte åbnes op. Fra markedspladsen er der via et større trappeanlæg adgang ned til skyttehuset og det udendørs skydeanlæg.

Grønne arealer

RC-bilbane
Bilbanen etableres på det sydligste grønne areal. Køreanlæg og køretårn placeres nærmest terrænspringet og niveauspringet udnyttes til at etablere et et udsigts-dæk. Flyvepladsen og helikopterpladsen bindes op stisystemet, der knytter det grønne områdes forskellige zoner i et sammenhængende forløb. Skydeanlæggets vold udnyttes her på sydsiden til både siddepladser med kig ud over bilbanen og til trænings- og legeredskaber i tilknytning til stiforløbet.

Skydeanlægget
Den udendørs 100 m-skydebane omringes af et voldanlæg, der i højden går fra 3,5 m til 8,5 m. i tilknytning hertil bygges et skyttehus. Udover forbindelsen til markedspladsen via trappeanlægget føres der også en servicevej herned.

Skoven
Den nordligste del af området får mere karakter af et skov- og naturområde med mere tæt
beplantning med lysninger til en shelterplads og en aktivitetsplads. Regnvandsbassinet indgår i dette miljø som et rekreativt åndehul, som stiforløbet passere via en bro. Både shelterpladsen og aktivitetspladsen tager udgangspunkt i eksisterende småbygninger og tilhørende aktiviteter.
I skovområdet placeres 12 udlejningshytter hhv. omkring søen og aktivitetspladsen.